Gemeentelijke rattenbeheersing 'Best Practices'

Van oudsher richten inwoners zich tot de gemeente bij overlast van ongedierte/plaagdieren. Primair zijn burgers echter zelf verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van plaagdieren. De vraag is echter; kunnen zij een goede invulling geven aan deze verantwoordelijkheid? Het antwoord is in veel gevallen NEE. Hoe kan de gemeente hierbij behulpzaam zijn?

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid m.b.t. het beheersen van ratten?

Wettelijke taak

Ondanks het feit dat primair de verantwoordelijkheid m.b.t. de preventie en bestrijding van ratten bij de burger ligt, heeft ook een gemeente een verantwoordelijkheid:

  1. wanneer sprake is van risico voor de volksgezondheid of
  2. in situaties van overlast in openbaar gebied of
  3. wanneer leefbaarheid wordt aangetast (overlast veroorzaakt door derden).

Maatschappelijke taak

Gelet op de maatschappelijke taak, heeft een gemeente een voorbeeldrol. Denk hierbij aan:

  1. Duurzaamheid
  2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  3. Dierenwelzijn

Invulling geven hieraan is mogelijk door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (biociden) terug te dringen. Zowel het gebruik door de gemeente als ook het gebruik bij haar inwoners. Duurzaam dierplaagbeheer.

bruine rat

Hoe kan de gemeente de beste invulling geven aan rattenbeheersing?

Veranderende wetgeving en veranderende publieke opinie

Veranderende wetgeving m.b.t. het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van ratten buiten, zorgt voor dusdanig strenge regels, dat gesproken kan worden van een ‘verbod’ op het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen. Daarnaast hebben we te maken met een veranderende publieke opinie. Steeds meer mensen zoeken naar alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen. Vanwege deze veranderingen, moet ook de uitvoering van de gemeentelijk rattenbeheersing veranderen. Daar waar in het verleden werd over gegaan op bestrijding wanneer overlast werd geconstateerd, ligt nu en in de toekomst de nadruk op preventie.

De “NIEUWE GEMEENTELIJKE RATTENBEHEERSING” bestaat uit:

  1. Publieksvoorlichting
  2. Eén goed functionerend centraal meldpunt
  3. Monitoring op kritische plaatsen in de buitenruimte
  4. Bewaking en analyse van data afkomstig van meldingen en monitoring
Publieksvoorlichting

Publieksvoorlichting zorgt voor kennis. Kennis leidt tot bewustwording. Bewustwording zorgt ervoor, dat men sneller over gaat tot het treffen van preventieve maatregelen. Omdat men met deze kennis het nut en de noodzaak inziet, zal men ook meldingen blijven doorgeven en wordt voorkomen dat mensen ‘meldingmoe’ worden.

Meldpunt

Eén centraal meldpunt binnen de gemeente is van groot belang. Niet alleen de meldingen van inwoners, maar ook meldingen die door een woningcorporatie in behandeling worden genomen en signalen uit de monitoring in het veld moeten in dit centrale meldpunt samenkomen. Door uitleg te geven over wat met de meldingen wordt gedaan, en door te wijzen op het belang van melden, zullen inwoners blijven melden. 

Monitoring

Naast informatie die wordt verkregen uit de meldingen van inwoners, is het van belang om informatie te ontvangen over eventuele activiteit van ratten op voor ratten kritische plaatsen die er binnen de gemeente bestaan. Huidige technieken zoals slimme klemmen en video-monitoring kunnen hiervoor worden ingezet en dragen bij aan effectieve en efficiënte rattenbeheersing.

Analyse en bewaking

In plaats van op iedere melding te acteren, moeten meldingen en signalen uit de monitoring, continu worden geanalyseerd. Op deze wijze wordt plotselinge toename van meldingen in een bepaald gebied zichtbaar. Aan de hand van de resultaten van deze analyse kan de juiste actie worden ondernomen. 

Toepassing van digitale techniek bij het beheersen van ratten

Voorbeeld digitale rattenklem

Ook binnen de rattenbeheersing en bestrijding neemt de digitale techniek een steeds belangrijkere plaats in. Digitale klemmen en camera’s zorgen voor actuele informatie, is effectiever en efficiënter.

Lees meer hierover.

Samenwerking gemeente en KiBO 

KiBO ondersteunt gemeenten bij de invulling van gemeentelijke rattenbeheersing. Dit kan door het opstellen van een uitvoeringsplan, verzorgen van publieksvoorlichting, ondersteunen bij implementatie enz. Wij gaan graag hierover met u in gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Opstellen beleidsnotitie gemeente

Duurzaam dierplaagbeheer begint met het vaststellen van beleid waarin wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de rattenbeheersing. KiBO heeft ervaring met het opstellen van beleidsnotities en kan gemeenten hierbij behulpzaam zijn.

 

Met haar dienstverlening m.b.t. de advisering over ongediertebestrijding biedt KiBO een optimale service aan de inwoners van de gemeente terwijl de gemeente volledig wordt ontzorgd. 

 

duurzaam plaagdierbeheer gemeenten Download hier de flyer ‘Duurzaam dierplaagbeheer voor gemeenten’