Gemeentelijk dierplaagbeheer

Van oudsher richten inwoners zich tot de gemeente bij overlast van ongedierte/plaagdieren. Primair zijn burgers echter zelf verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van plaagdieren. De vraag is echter; kunnen zij een goede invulling geven aan deze verantwoordelijkheid? Het antwoord is in veel gevallen NEE. Hoe kan de gemeente hierbij behulpzaam zijn?

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid m.b.t. dierplagen?

Wettelijke taak

Ondanks het feit dat primair de verantwoordelijkheid m.b.t. de preventie en bestrijding van dierplagen bij de burger ligt, heeft ook een gemeente een verantwoordelijkheid:

  1. wanneer sprake is van risico voor de volksgezondheid of
  2. in situaties van overlast in openbaar gebied of
  3. wanneer leefbaarheid wordt aangetast (overlast veroorzaakt door derden).

Maatschappelijke taak

Gelet op de maatschappelijke taak, heeft een gemeente een voorbeeldrol. Denk hierbij aan:

  1. Duurzaamheid
  2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  3. Dierenwelzijn

Invulling geven hieraan is mogelijk door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (biociden) terug te dringen. Zowel het gebruik door de gemeente als ook het gebruik bij haar inwoners. Duurzaam dierplaagbeheer.

bruine rat

Hoe kan een gemeente hier het beste invulling aan geven?

Veranderende wetgeving en veranderende publieke opinie

Veranderende wetgeving die het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten gebouwen verbiedt, en veranderende publieke opinie, mensen keren zich steeds meer af tegen het gebruik chemische bestrijdingsmiddelen, zorgen ervoor dat ook de invulling van gemeentelijk dierplaagbeheer verandert. Daar waar traditioneel bestrijding werd ingezet op het moment dat overlast werd geconstateerd, ligt de nadruk nu op preventie.

Het “NIEUWE GEMEENTELIJKE DIERPLAAGBEHEER” bestaat uit:

  1. Publieksvoorlichting
  2. Een goed functionerend meldpunt
  3. Monitoring
  4. Bewaking en analyse van data afkomstig van meldingen en monitoring
Publieksvoorlichting

Publieksvoorlichting zorgt voor kennis. Kennis leidt tot bewustwording. Eenmaal bewust zal men met sneller met de kennis over gaan tot het treffen van preventieve maatregelen.

Meldpunt

Een meldpunt is van groot belang. Door uitleg te geven over wat met de meldingen wordt gedaan, en door regelmatig te attenderen op het belang van melden, zullen inwoners blijven melden.

Monitoring

Naast dat informatie wordt verkregen door de meldingen, is het ook van belang om op kritische plaatsen binnen de gemeente meetpunbten te hebben die informatie verstrekken. Huidige technieken maken video-monitoring eenvoudig toepasbaar.

Analyse en bewaking

Iedere melding hoeft niet individueel te worden bezocht. Door analyse van de meldingen en de signalen vanuit de monitoring wordt plotselinge toename in een bepaald gebied zichtbaar. Aan de hand hiervan kan actie worden ondernomen. 

Samenwerking gemeente en KiBO 

Gemeenten gaan samenwerking aan met KiBO om invulling te geven aan het hierboven beschreven gemeentelijk dierplaagbeheer. Volledige ontzorging van gemeenten, optimale dienstverlening naar de burger en zodanige bewaking over de aanwezigheid en verspreiding van ratten waardoor overlast wordt voorkomen.

 

Opstellen beleidsnotitie gemeente

Duurzaam dierplaagbeheer begint met het vaststellen van beleid waarin wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de dierplaagbeheersing. KiBO heeft ervaring met het opstellen van beleidsnotities en kan gemeenten hierbij behulpzaam zijn.

 

 

Met haar dienstverlening m.b.t. de advisering over ongediertebestrijding biedt KiBO een optimale service aan de inwoners van de gemeente terwijl de gemeente volledig wordt ontzorgd. 

 

duurzaam plaagdierbeheer gemeenten Download hier de flyer ‘Duurzaam dierplaagbeheer voor gemeenten’