Gemeentelijke rattenbeheersing

Van oudsher richten inwoners zich bij overlast van ratten tot de gemeente. Dit dateert nog uit de tijd dat iedere gemeente een eigen rattenbestrijder in dienst had. Het is ook niet onterecht en zelfs raadzaam dat inwoners zich hiervoor tot de gemeente richten. In het kader van de volksgezondheid heeft de gemeente namelijk de verantwoordelijkheid en een taak met betrekking tot de preventie van ratten. Inwoners hebben echter ook een eigen verantwoordelijkheid! Vandaag de dag is voor het beheersen van ratten een nauwe samenwerking noodzakelijk tussen gemeente en haar inwoners. Hoe dit het beste kan worden georganiseerd leest u verder op deze pagina.

Wie is verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van ratten?

  1. Openbaar gebied: gemeente is verantwoordelijk voor ratten in openbaar gebied.
  2. Eigen woning/gebouw; eigenaar is verantwoordelijk voor ratten in de woning en op eigen terrein.
  3. Huurwoning; woningcorporatie of particuliere verhuurder is verantwoordelijk voor ratten in en om huurwoningen.

Veranderende wetgeving en veranderende publieke opinie

Veranderende wetgeving m.b.t. het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van ratten buiten, zorgt voor dusdanig strenge regels, dat gesproken kan worden van een ‘verbod’ op het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen. Daarnaast hebben we te maken met veranderende publieke opinie, steeds meer mensen zoeken naar alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen.

Bovengenoemde veranderingen zorgen ervoor dat ook de uitvoering van de gemeentelijke rattenbeheersing verandert. Waar in het verleden het accent lag op bestrijding, ligt vandaag de dag de nadruk preventie.

Hoe kan de gemeente de beste invulling geven aan rattenbeheersing?

Rattenbeheersing in gemeenten is het meest succesvol bij nauwe samenwerking met verschillende partijen die een rol spelen bij de preventie en bestrijding van ratten. Inwoners spelen een belangrijke rol, of zij nu eigenaar zijn van een woning of een woning huren (woningcorporatie). Inwoners signaleren namelijk als eerste wanneer ergens ratten aanwezig zijn. Signalen die voor een gemeente erg belangrijk zijn. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

  1. Publieksvoorlichting
  2. Eén goed functionerend centraal meldpunt
  3. Monitoring op kritische plaatsen in de buitenruimte (bij voorkeur digitale monitoring en bestrijding)
  4. Bewaking en analyse van data afkomstig van meldingen en monitoring

Voorlichting

Meldpunt

Monitoring

Analyse/

bewaking

Publieksvoorlichting zorgt voor kennis. Kennis leidt tot bewustwording. Bewustwording zorgt ervoor, dat men sneller over gaat tot het treffen van preventieve maatregelen. Omdat men met deze kennis het nut en de noodzaak inziet, zal men ook meldingen blijven doorgeven en wordt voorkomen dat mensen ‘meldingmoe’ worden.

Eén centraal meldpunt binnen de gemeente is van groot belang. Niet alleen de meldingen van inwoners, maar ook meldingen die door een woningcorporatie in behandeling worden genomen en signalen uit de monitoring in het veld moeten in dit centrale meldpunt samenkomen. Door uitleg te geven over wat met de meldingen wordt gedaan, en door te wijzen op het belang van melden, zullen inwoners blijven melden.

Naast informatie die wordt verkregen uit de meldingen van inwoners, is het van belang om informatie te ontvangen over eventuele activiteit van ratten op voor ratten kritische plaatsen die er binnen de gemeente bestaan. Huidige technieken zoals slimme klemmen en video-monitoring kunnen hiervoor worden ingezet en dragen bij aan effectieve en efficiënte rattenbeheersing.

In plaats van op iedere melding te acteren, moeten meldingen van inwoners en signalen uit de monitoring, continu worden geanalyseerd. Op deze wijze wordt plotselinge toename van meldingen in een bepaald gebied zichtbaar. Aan de hand van de resultaten van deze analyse kan de juiste actie worden ondernomen. 

Bestrijding

Op het moment dat analyse van de meldingen uitwijst dat actie noodzakelijk is, behoort bestrijding tot de mogelijkheid. Bij de bestrijding conformeert men zich aan de hiervoor geldende voorschriften zoals beschreven in het ‘Handboek beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ (lees hier). Dit betekent dat in eerste instantie kan worden gestart met klemmen nadat alle risicobeperkende maatregelen zijn getroffen. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is alleen toegestaan wanneer deze maatregelen niet hebben geleid tot voldoende resultaat. 

Toepassing van digitale techniek bij het beheersen van ratten

Digitale klemmen voor ratten en muizen

Ook binnen de rattenbeheersing neemt de digitale techniek een steeds belangrijkere plaats in. Digitale klemmen en camera’s zorgen voor actuele informatie, effectiever en efficiënter.

Lees meer hierover.

KiBO werkt samen met gemeenten

KiBO ondersteunt gemeenten bij de invulling van gemeentelijke rattenbeheersing. Dit kan door het opstellen van een uitvoeringsplan, verzorgen van publieksvoorlichting, ondersteunen bij implementatie enz. Wij gaan graag hierover met u in gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Opstellen beleidsnotitie gemeente

Duurzaam dierplaagbeheer begint met het vaststellen van beleid waarin wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de rattenbeheersing. KiBO heeft ervaring met het opstellen van beleidsnotities en kan gemeenten hierbij behulpzaam zijn.

KRO-NCRV ‘Wie stopt de rat’: op 8 december 2019 besteedde het tv-programma De monitor uitgebreid aandacht aan de rattenproblematiek in Nederland. Uitzending terugzien 

 

Met haar dienstverlening ontzorgt KiBO de gemeente terwijl de service aan de inwoners wordt geoptimaliseerd. 

 

duurzaam plaagdierbeheer gemeenten Download hier de flyer ‘Duurzaam dierplaagbeheer voor gemeenten’