Image Slide 1
Shadow

Over KiBO

KiBO: Kennis over plaagdieren / ongedierte

Dierplagen, bijna iedereen heeft vroeg of laat wel eens te maken met hinder of overlast van plaagdieren. Dit overkomt ons, omdat we niet stil staan bij het nemen van maatregelen om dit te voorkomen. In veel gevallen doordat we onvoldoende kennis hebben over de biologie en leefwijze van plaagdieren of niet beschikken over de juiste kennis om de juiste preventieve maatregelen te treffen. KiBO beschikt over deze kennis en stelt deze online ter beschikking.

KiBO tracht door het aanreiken van deze kennis, dat mensen hiermee voldoende en juiste informatie hebben waarmee zij de juiste maatregelen kunnen treffen. Meer nog streeft KiBO ernaar om zo mensen te bewegen om maatregelen te treffen ter voorkoming van overlast. Preventie heeft namelijk enorm veel voordelen:

  1. preventie van dierplagen voorkomt verspreiding van infectieziekten,
  2. preventie vermindert het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
  3. preventie is goed voor het milieu,
  4. preventie voorkomt dat dierplagen zich ontwikkelen zodat deze ook niet hoeven te worden gedood (dierwelzijn),
  5. en preventie bespaart ook nog kosten.

Visie

De visie van KiBO is helder. Duurzaamheid (sustainability) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn kernbegrippen. Met kennis en advies tracht KiBO de bewustwording bij mensen te vergroten v.w.b. het nut en noodzaak van preventie. Bewustwording leidt namelijk tot ‘zien’. Wanneer men ‘ziet’ is men eerder genegen om preventieve maatregelen te treffen. Preventie, de basis van duurzaam plaagdierbeheer. Preventie: het ultieme bestrijdingsmiddel. 

De strategie

KiBO reikt een online platform aan met informatie en advies over de meest voorkomende plaagdieren, de oorzaak van hun aanwezigheid en preventie- en bestrijdingsmaatregelen. Deze informatie is vooral gericht op het voorkomen van overlast door dierplagen. Mede hierdoor, en door de handige tips die worden gegeven als alternatieve methode voor bestrijding, wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk voorkomen. Preventie: het ultieme bestrijdingsmiddel.

Preventie, het ultieme bestrijdingsmiddel (biocide)

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”, schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Een van de doelen is het verbeteren van het leven op het land en een halt roepen aan het verlies aan biodiversiteit. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen draagt ook preventie van dierplagen haar steentje hieraan bij.

sustainable pest control