KiBO, kennis over beheersing van dierplagen

Dierplagen, bijna iedereen heeft vroeg of laat wel eens te maken met hinder of overlast van plaagdieren. Dit overkomt ons, omdat we niet stil staan bij het nemen van maatregelen om dit te voorkomen. In veel gevallen doordat we onvoldoende kennis hebben over de biologie en leefwijze van plaagdieren of niet beschikken over de juiste kennis om de juiste preventieve maatregelen te treffen. KiBO beschikt over deze kennis en stelt deze online ter beschikking.

KiBO tracht door het aanreiken van deze kennis, dat mensen voldoende en juiste informatie krijgen waardoor zij ingeval van hinder of overlast van plaagdieren de juiste maatregelen te kunnen treffen. Meer nog streeft KiBo ernaar, om mensen met de informatie, te bewegen om maatregelen te treffen om te voorkomen dat men met plaagdieren wordt geconfronteerd. Preventie heeft namelijk enorm veel voordelen:

  1. preventie van dierplagen voorkomt verspreiding van infectieziekten,
  2. preventie vermindert het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
  3. preventie is goed voor het milieu,
  4. preventie voorkomt dat dierplagen zich ontwikkelen zodat deze ook niet hoeven te worden gedood (dierwelzijn),
  5. en preventie bespaart ook nog kosten.

Lees meer over Ongediertebestrijding maar dan anders!

Dierplaagbestrijding door KiBO

KiBO stelt voor u het plaagdierbeheersplan op verzorgt ook de invulling ervan. Dit trachten we op een zo duurzaam mogelijke wijze te doen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen of om dit tot een minimum te beperken. Dit is mogelijk door u te adviseren wat te doen om het binnendringen, schuilhouden of ontwikkelen van plaagdieren te voorkomen door het treffen van risico-beperkende maatregelen. Wanneer de juiste maatregelen zijn getroffen en daarmee de risico’s zijn weggenomen, kan worden volstaan met controle, ofwel monitoring. KiBO beschikt over een speciaal voor monitoring van plaagdieren ontwikkeld systeem dat gebruik maakt van video-camera’s waarmee de monitoring op afstand kan worden uitgevoerd.

Het gebruik van video-monitoring kent verschillende voordelen:

  • continu monitoring; in tegenstelling tot het gebruik van klemmen of periodieke controle is er continu, op ieder uur van de dag bewaking over al of niet aanwezigheid van muizen of ratten. Met behulp van een app kan op afstand  (remote control) iedere camera worden geraadpleegd of worden bediend.
  • video-monitoring kan worden ingezet op moment dat een bestrijding wordt uitgevoerd. De videocamera ziet toe op de op dat moment geplaatste klemmen. Dit voorkomt dat iedere dag de klem fysiek moet worden gecontroleerd. Dit bespaart tijd en dus geld.
  • Video-monitoring vervangt het plaatsen van klemmen. Klemmen zijn niet selectief. Bij gebruik van klemmen is het risico groot dat andere dieren, zijnde niet-doelwit organismen, worden gevangen. Denk hierbij aan vogels, egels, kleine marterachtigen enz. Bij hanteren van video-monitoring hoeft pas te worden overgegaan op klemmen wanneer de camera aanwezigheid van muizen of ratten heeft waargenomen. 

Lees meer over video-monitoring

Lees meer over KiBO en bestrijding van dierplagen. 

Visie

De strategie

De visie van KiBO is helder. Duurzaamheid (sustainability) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn kernwoorden. Door het overbrengen van kennis en het verstrekken van advies, tracht KiBO de bewustwording bij mensen te vergroten v.w.b. het nut en noodzaak van de preventie van dierplagen. Bewustwording leidt namelijk tot ‘zien’. Wanneer men ‘ziet’ is men eerder genegen om preventieve maatregelen te treffen. Preventie, de basis van duurzaam plaagdierbeheer.

Lees meer over VN and the sustainable development goals

KiBO voorziet in een online platform met informatie en advies over de meest voorkomende plaagdieren, de oorzaak van hun aanwezigheid en de maatregelen om ze te weren of, in uiterste noodzaak, te bestrijden. Deze informatie die voor iedereen beschikbaar is, is vooral gericht op het voorkomen van overlast door dierplagen. Mede hierdoor, en doordat handige tips worden gegeven als alternatieve methode voor bestrijding, wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk voorkomen. Voordelen van deze strategie leest u op deze site onder ‘duurzaam plaagdierbeheer‘.

Monitoring (ratten) / verspreidingsgegevens

Door de vele meldingen en informatieverzoeken verkrijgt KiBO veel informatie/data waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling en de verspreiding van plaagdieren op lokaal, regionaal of landelijk nivo. Ook worden trends zichtbaar over langere perioden. De data draagt bij aan verder onderzoek naar de preventie en bestrijding van plaagdieren. Wanneer zich in uw buurt een probleem voordoet is het dus van belang dat niet alleen u een melding hiervan doet maar alle adressen die overlast ervaren.

Wat doet het KiBO met de gegevens?

Voordat u informatie en advies ontvangt, vragen wij van u enkele gegevens. Bij het verstrekken van deze gegevens blijft uw anonimiteit gegarandeerd. De gegevens komen terecht in het monitoringssysteem van KiBO. De gegevens worden continu geanalyseerd. Over het algemeen zal niet op iedere afzonderlijke melding actie worden ondernomen, maar de analyse maakt wel zichtbaar wanneer zich een populatie van een diersoort tot een plaag ontwikkelt. In dat geval zal KiBO over gaan tot nader onderzoek. Doordat u uw mailadres heeft vermeld kan eventueel met u contact worden opgenomen. Bij potentieel gevaar voor een plaag zal KiBO contact opnemen met uw gemeente of woningbouwvereniging of -corporatie. Er zal advies worden uitgebracht met betrekking tot het treffen van de juiste maatregelen om de overlast terug te dringen.