slide 1
Image Slide 2
Shadow

Wettelijke taken gemeente m.b.t. ongedierte

Gemeenten hebben een taak en verantwoordelijkheid wanneer het gaat om de preventie en bestrijding van ongedierte (plaagdieren). In diverse wetten zijn hierover regels en voorschriften opgenomen:

  1. Woningwet
  2. Wet Publieke Gezondheid
  3. Gemeentewet
  4. Burgerlijk Wetboek
wetgeving
Woningwet en Bouwbesluit

De Woningwet en het Bouwbesluit bevatten voorschriften over het zodanig gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein dat overlast door schadelijk of hinderlijk gedierte wordt voorkomen. De gemeente heeft de taak toe te zien op de naleving van deze voorschriften. Bij niet-naleving ervan ontstaat een overtreding waartegen direct handhavend kan worden opgetreden. 

Wet Publieke Gezondheid

In de Wet Publieke Gezondheid zijn regels gesteld met het oog op de preventie van infectieziekten. In hoofdstuk 2, paragraaf 4 onder artikel 6 is beschreven dat het college van burgemeester en wethouders zog draagt voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort:

a.het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied,

Gemeentewet

In artikel 125 van de gemeentewet is geregeld dat een gemeente direct handhavend kan optreden ingeval van een overtreding bv. van het Bouwbesluit. Ondanks het feit dat aanschrijving vooraf niet is vereist zal in de meeste gevallen wel gebruik worden gemaakt van een schriftelijke aanschrijving.

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek is aan de hand van de ‘Besluit kleine herstellingen de verantwoordelijkheid vastgelegd ingeval van huur. Verantwoordelijkheid huurder:

r. het bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;

Lees meer: woningbouwvereniging

Overige wetgeving

Naast bovenstaande wetgeving m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van een gemeente bestaat er nog andere regelgeving met aandacht voor ongedierte:

Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
Deze wet is van belang omdat hierin de wettelijke criteria zijn opgenomen die van belang zijn bij de uitvoering van plaagdierbeheersing. Hierin is vastgelegd aan welke eisen iemand moet voldoen wanneer hij/zij zich professioneel bezig houdt met het beheersen van plaagdieren met gebruikmaking van biociden (chemische bestrijdingsmiddelen)
 
Wet Natuurbescherming

Deze wet is tot stand gekomen door samenvoeging van een 3-tal wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en Faunawet en de Boswet. In de Wet Natuurbescherming is vastgelegd welke dieren al dan niet zijn beschermd en welke middelen mogen worden toegepast bij de bestrijding ervan.

sustainable pest control
Shadow

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast wettelijke taken en verantwoordelijkheden die gelden voor gemeenten, heeft een gemeente ook een voorbeeldrol. Een voorbeeldrol met het oog op sustainability, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dierenwelzijn.  Ook plaagdierbeheersing kan zodanig worden ingevuld dat dit voldoet aan deze criteria. Hiermee kan Duurzaam Plaagdierbeheer een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen die in 2015 door de VN zijn opgesteld met het verzoek aan overheden, gemeenten enz. dit uit te dragen.    

Duurzaam gemeentelijk dierplaagbeheer