1. Woningbouwvereniging en ongedierte

Iedereen heeft vroeg of laat wel eens te maken met ongedierte. Helaas is ongedierte nog te vaak een onderbelicht thema. Dit geldt ook vaak voor een woningbouwvereniging of een woningcorporatie. Dit kan er toe leiden dat het woongenot van bewoners wordt aangetast. Omdat veel ongedierte zich razendsnel ontwikkelt en verspreidt, kan ook de overlast zich over een toenemend aantal mensen verspreiden. Dit is ongewenst en kan gemakkelijk worden voorkomen.

 

2. Taak en verantwoordelijkheid woningbouwvereniging / woningcorporatie

Natuurlijk willen woningbouwverenigingen/woningcorporaties voorkomen dat hun bewoners overlast ondervinden van ongedierte. Dit zijn ze wettelijk ook verplicht. Taken en verantwoordelijkheden zijn wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW).

 

3. Taken en verantwoordelijkheid bewoners

Bewoners, huurders van een woningbouwvereniging en -corporatie hebben ook zelf een taak en verantwoordelijkheid daar waar het gaat om de preventie of bestrijding van ongedierte. In artikel 240, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt verwezen naar herstellingen zoals vermeld in de bijlage van het Besluit kleine herstellingen. De herstellingen die hierin worden vermeld worden geacht voor rekening te komen van de bewoner. De betreffende tekst luidt:

 1. het bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;

 

4. Ondanks regeling toch problemen!

Ondanks dat dit bij wet is geregeld, leidt aanwezigheid van ongedierte om diverse redenen niet zelden toch nog voor problemen. Redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen zijn o.a.:

 1. Woningbouwvereniging/woningcorporatie geeft onjuiste invulling aan haar verantwoordelijkheid
 2. Bewoners treffen niet de juiste maatregelen
 3. Bewoners hebben onvoldoende kennis om goede invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid
 4. Bouwkundige tekortkomingen zorgen voor verspreiding
 5. Om bewoners een goede invulling aan hun verantwoordelijkheid te kunnen geven is wel voldoende kennis van het betreffende (on)gedierte noodzakelijk. Kennis die in veel gevallen ontbreekt met een foutieve aanpak als gevolg. Resultaat: toenemende hinder/overlast vaak ook voor de omgeving, extra kosten, schade aan goederen en aan milieu.

 

5. Kan dit anders?

Ja. Zoals aangegeven ontstaan problemen vaak door gebrek aan kennis. Kennis over verantwoordelijkheden maar ook kennis van biologie en leefwijze van ongedierte. Men is vaak niet bekend met de oorzaak van de aanwezigheid van het gedierte en hoe men dit had kunnen voorkomen. Hierdoor wordt vaak gekozen voor een onjuiste aanpak.

KiBO beschikt over kennis van de meest voorkomende plaagdieren en stelt deze kennis graag beschikbaar. Samenwerking met KiBO zorgt ervoor dat een woningbouwvereniging / woningcorporatie haar bewoners kunnen doorverwezen naar de website van KiBO. KiBO bewaakt de meldingen en informatieverzoeken. Door continue monitoring signaleert KiBO wanneer ergens sprake is van een toename is van meldingen of van informatieverzoeken. Op dat moment onderzoekt KiBO de situatie, stelt een plan van aanpak op en communiceert dit met de woningbouwvereniging / woningbouwcorporatie. Resultaat: optimale dienstverlening resulterend in minder overlast.

 

6. Voordelen van samenwerking met KiBO

Samenwerking met KiBO kent vele voordelen:

 1. Woningbouwvereniging / woningcorporatie geeft juiste invulling van verantwoordelijkheid inzake preventie en bestrijding ongedierte
 2. Optimale dienstverlening aan haar bewoners door middel van doorverwijzing naar meldpunt en informatieverstrekking
 3. Vroegtijdige signalering van mogelijke aanwezigheid van ongedierte zodat eventuele overlast wordt voorkomen
 4. Kosten worden bespaard
 5. Woningbouwvereniging/woningcorporatie geeft invulling aan duurzaam plaagdierbeheer en daarmee aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 

Wilt u meer informatie over samenwerking met KiBO dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Hiervoor kunt u het contactformulier op deze site gebruiken. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.