ratvrij
brown rat_flickr

Is in uw gemeente de rattenbeheersing goed geregeld?

Rattenoverlast in Nederland neemt toe. Dit is merkbaar aan het toenemend aantal meldingen. Ook zien we steeds meer gemeenten die negatief in het nieuws komen met het oog op rattenoverlast. Dit is niet goed voor het imago van een gemeente, maar bovenal is het niet prettig voor inwoners om te midden van ratten te moeten leven. Naast dat aanwezigheid van ratten een risico vormt voor de volksgezondheid, tast dit tevens het woongenot aan van inwoners.

Wat is de oorzaak van het toenemend aantal ratten?

Er kunnen meerdere redenen worden benoemd als mogelijke oorzaak van deze toename.

  1. Wellicht de belangrijkste is, dat de wetgeving omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van ratten zodanig is aangescherpt, dat kan worden gesproken over een ‘verbod’ op de toepassing ervan.
  2. Ratten vinden steeds gemakkelijker en meer voedsel doordat wij slordiger omgaan met ons afval.
  3. Winters worden steeds zachter waardoor de ontwikkeling langer door gaat.
bruine rat

Welke rol speelt de gemeente bij het voorkomen van ratten

Gemeenten hebben een zogeheten zorgplicht. Dit betekent dat zij moet voorkomen dat inwoners overlast van ratten ondervinden. Ratten staan er namelijk om bekend dat zij ziekten kunnen overbrengen. Om die reden is in de Wet Publieke Gezondheid dan ook vastgelegd, dat B&W preventief moeten handelen om verspreiding van infectieziekten te voorkomen, dus niet afwachten maar pro-actief handelen. 

De gemeente heeft hierin niet alleen een taak. Ook haar inwoners hebben de taak om te voorkomen dat ratten woningen kunnen binnendringen of zich op hun terrein kunnen ontwikkelen.   

Ervaring leert dat gemeenten hun aanpak (nog) niet hebben aangepast aan de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Doordat veel gemeenten zich alleen richten op het openbaar gebied en geen aandacht hebben voor de omgeving buiten dit gebied, beschikt de gemeente niet over een goed beeld voor wat betreft de aanwezigheid en/of verspreiding van ratten binnen de gemeente. Hierdoor kan een plotselinge overlast ontstaan zonder dat men dit waarneemt. 

Meer informatie hierover leest u hier   

Quick scan van de gemeentelijke aanpak rattenbeheersing

Wilt u weten of de beheersing van ratten in uw gemeenten juist is georganiseerd? Wordt er in uw gemeente al pro-actief gehandeld en wordt herkend wanneer er in een bepaald gebied een rattenpopulatie toeneemt? Wordt er in uw gemeente (de juiste) actie ondernomen om overlast bij uw inwoners te voorkomen? 

KiBO kan u hierop antwoord geven door voor uw gemeente een onderzoek of quick scan uit te voeren waarbij wordt nagegaan of de rattenbeheersing voldoet aan de huidige maatstaven. Het onderzoek bestaat uit het beoordelen van de huidige processen waarbij gesprekken worden gevoerd met betrokken personen en organisaties (intern, woningcorporatie, bestrijder) en zo nodig met inwoners. De bevindingen met bijbehorende adviezen worden vastgelegd in een rapportage.

Meer weten of een dergelijk onderzoek voor uw gemeente interessant is, neem dan contact met ons op.