informatie
Diensten
Shadow

KiBO adviseert !

Advies verstrekken over ongedierte is de kernactiviteit van KiBO. Tegenwoordig spreken we van plaagdieren. Door middel van het bijbrengen van kennis probeert KiBO de bewustwording bij mensen te vergroten. Kennis leidt namelijk tot bewustwording, tot zien. Deze bewustwording leidt ertoe dat we inzien dat in de meeste gevallen, aanwezigheid van ‘ongedierte’ wordt veroorzaakt door nalatigheid van ons zelf. We wachten te vaak af tot er zich een probleem voordoet om op dat moment het probleem met bestrijdingsmiddelen op te lossen. Daarom zijn we, wanneer we meer kennis hebben, sneller genegen om preventieve maatregelen te treffen om ‘ongedierte’ te voorkomen. Resultaat hiervan is dat deze bestrijdingsmiddelen nauwelijks nog nodig zijn.

Advies ter plaatse t.b.v. het oplossen/voorkomen van plaagdierproblemen

Het is niet altijd te voorkomen dat ondanks het treffen van preventieve maatregelen plaagdieren voor overlast zorgen. Het oplossen van een probleem met plaagdieren begint altijd met het uitvoeren van een onderzoek waarbij onderzocht wordt welke diersoort overlast veroorzaakt en wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn. Oorzaken kunnen verband houden met klimatologische omstandigheden (temperatuur, vochtigheid), hygiëne en bouwkundige gebreken. KiBO kan risico-inventarisaties voor u uitvoeren.   

bouwkundig gebrek

Implementeren van monitoring- en/of bestrijdingsprogramma van knaagdieren

Ook bij de de monitoring en bestrijding van ratten en muizen heeft technologie haar intrede gedaan. We beschikken hiervoor over digitale klemmen en camera’s die een connectie hebben op een online portaal. Dit maakt het mogelijk om op afstand 24/7 activiteit in en rond klemmen en camera’s vast te stellen. Hiermee kan de bezoekfrequentie worden verlaagd terwijl op ieder moment informatie wordt verkregen.

Klik hier voor meer informatie hierover. 

digitale rattenklem
lora

Ondersteuning van gemeenten

KiBO ondersteunt gemeenten bij het inrichten en het bewaken van het gemeentelijk plaagdierbeheer (rattenbeheersing). KiBO kan zorgdragen voor het schrijven van de beleidsnotie waarin het gemeentelijk beleid m.b.t. rattenbeheersing wordt vastgelegd en het schrijven van het uitvoeringsplan waarin is de wijze van uitvoering is vastgelegd.  

Inzet van bedwants detectiehonden

KiBO werkt met bedwants detectiehonden. Deze honden zijn speciaal getraind om bedwantsen op te sporen waarbij gebruik wordt gemaakt van de scherpe neus van de hond. Deze methode is zeer effectief en bespaart veel tijd vergeleken met een visueel onderzoek. We sporen bedwantsen op bij particulieren als in hotels, B&B, vakantieparken enz. 

bedwantsenhond

Verzorgen van trainingen en voorlichtingsavonden

Bij het voorkomen van plaagdieren is samenwerking met medewerkers of inwoners van essentieel belang. Het is dan ook belangrijk dat ook zij op de hoogte zijn van de werkwijze zoals het bedrijf of gemeente met plaagdieren omgaat. Mensen verlenen meer medewerking wanneer zij meer informatie hebben over de biologie en leefwijze van betreffende beestjes en over wat hun eigen rol is bij de preventie. KiBOverzorgt trainingenvoor medewerkers of informatiebijeenkomsten voor inwoners.

Implementatie van het Handboek voor het beheersen van rattenpopulaties

Sinds 2017 gelden strengere regels met betrekking tot het bestrijden van ratten buiten. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (biociden) is alleen toegestaan in noodsituaties en alleen door bedrijven die hiervoor zijn gecertificeerd en door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs. Voor agrarische ondernemers is het vakbekwaamheidsbewijs KBA verplicht.

De uitvoering van rattenbestrijding dienst te gebeuren conform de richtlijnen zoals deze zijn beschreven in het ‘Handboek‘, beheersen van rattenpopulaties rond gebouwen en voedselopslagplaatsen. Het implementeren van dit protokol vergt de nodige deskundigheid en tijd. Veel gemeenten en bedrijven worstelen dan ook hiermee. KiBO kan hierbij behulpzaam zijn.