Wat hebben ratten te maken met de gemeentebegroting?

Wat hebben ratten te maken met de gemeentelijke begroting?

In eerste instantie lijkt dit een rare vraag, maar we leggen u uit waarom dit helemaal niet zo’n gekke vraag is.

Het beheersen van ratten is van oudsher een gemeentelijke taak. Is het niet vanuit de zorgplicht om te voorkomen dat inwoners overlast ondervinden van ratten, dan is het wel vanuit gezondheidsperspectief om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

bruine rat

Op dit moment wordt in veel gemeenten gewerkt aan de begroting voor het komende jaar. Preventie van ongedierte of plaagdierbeheersing is een post waarmee bij het opstellen van de begroting vaak geen rekening wordt gehouden. KiBO adviseert gemeenten dit wel te doen.  

Waarom moeten gemeenten in de begroting rekening houden met plaagdierbeheersing? 

Gemeentelijke plaagdierbeheersing is veranderd. Dit komt door recentelijk doorgevoerde wijziging in de wetgeving met betrekking tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ratten buiten, en door een andere kijk op bestrijding van ongedierte, meer aandacht voor preventie dan voor bestrijding. Gemeenten spelen onvoldoende in op deze veranderingen. Het resultaat hiervan is de afgelopen periode pijnlijk zichtbaar geworden, gelet op de toenemende  berichten in de media van gemeenten die met rattenoverlast te kampen hebben. Dit is jammer aangezien dit niet goed is voor het imago van een gemeente, het voor de inwoners niet prettig is om te midden van ratten te moeten leven maar temeer nog omdat het kan worden voorkomen. Maar, dan moet er wel iets veranderen!

Op dit moment beschikken veel gemeenten wel over een meldpunt waar inwoners een melding van ratten kunnen doen. Gemeenten ondernemen echter alleen actie wanneer ratten in openbaar gebied worden gemeld. In eigen woning zijn inwoners zelf verantwoordelijk, in huurwoningen de woningbouwvereniging. Deze invulling zorgt ervoor dat inwoners nauwelijks nog melding doen wanneer zij een rat signaleren met als gevolg dat de gemeente geen inzicht meer heeft over de verspreiding van ratten binnen de gemeente. Aanwezigheid van ratten wordt in dat geval helaas pas gesignaleerd wanneer de ratten al tot een grote populatie zijn uitgegroeid en door inwoners reeds overlast wordt ondervonden. 

De oplossing bestaat uit:

  • een goed werkend meldpunt
  • continue analyse van de meldingen
  • informeren van inwoners
  • geïntegreerde aanpak binnen de gemeente

Wanneer een gemeente bij het vormgeven van haar plaagdierbeheersing rekening houdt met bovengenoemde componenten, krijgt de gemeente de regie hierover weer in handen waarmee weer inzicht wordt verkregen in de verspreiding van ratten. Door het toenemend aantal meldingen en de continue analyse ervan, wordt toename in een bepaald gebied, en daarmee een potentieel risico op overlast, snel gesignaleerd. Hierdoor kan in een vroegtijdig stadium worden ingegrepen waarmee overlast kan worden voorkomen en kosten worden bespaard. De kosten voor een goed werkend meldpunt en voor de analyse van de meldingen dienen in de begroting te worden opgenomen.

KiBO staat voor duurzaam plaagdierbeheer gebaseerd op Integrated Pest Management. KiBO ziet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen als laatste redmiddel.

  • milieu: minder gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • gezondheid: minder kans op infectieziekten
  • dierenwelzijn: dieren die niet worden geboren hoeven ook niet te worden gedood
  • welzijn: betere leefomgeving door minder overlast en schade
sustainable pest control