Gemeente en ongedierte / plaagdieren

Van oudsher richten inwoners zich tot de gemeente op het moment dat zij overlast van ongedierte/plaagdieren ervaren. In de basis zijn burgers zelf verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van plaagdieren. De vraag is echter; kunnen zij een goede invulling geven aan deze verantwoordelijkheid?

Het antwoord is in veel gevallen NEE.

Wettelijke taak

Ondanks het feit dat primair de verantwoordelijkheid m.b.t. de preventie en bestrijding van plaagdieren bij de burger ligt, heeft ook een gemeente een verantwoordelijkheid:

 1. wanneer sprake is van risico voor de volksgezondheid of
 2. in situaties van overlast in openbaar gebied of
 3. wanneer leefbaarheid wordt aangetast (overlast veroorzaakt door derden).

Meer informatie met betrekking tot het wettelijk kader van deze taken en verantwoordelijkheden: leest hier meer 

Maatschappelijke taak

Gelet op de maatschappelijke taak, heeft een gemeente een voorbeeldrol. Denk hierbij aan:

 1. Duurzaamheid
 2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 3. dierenwelzijn

Invulling geven hieraan is mogelijk door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (biociden) terug te dringen. Zowel het gebruik door de gemeente als ook het gebruik bij haar inwoners. Duurzaam Plaagdierbeheer; lees hier meer

Kennis door publieksvoorlichting

Burgers staan meer en meer open voor preventie maar beschikken vaak niet over de kennis om dit op een juiste manier te doen. KiBO heeft daarom op haar website een kennisbank (dierenzoeker)  ingericht met hierin informatie over meer dan 85 diersoorten waarmee burgers in aanraking kunnen komen. KiBO stelt deze informatie online voor gemeenten beschikbaar waardoor inwoners direct over goede informatie kunnen beschikken, over de biologie en leefwijze, over preventie en eventueel bestrijding. KiBO ziet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen als uiterste redmiddel. In het kader van bewustwording publiceert KiBO periodiek artikelen, met informatie over diersoorten waarmee burgers op dat moment kunnen worden geconfronteerd. Gemeenten kunnen deze informatie op de website plaatsen of verspreiden bv. via huis-aan-huis bladen. 

Monitoring door één centraal meldpunt

Het melden van aanwezigheid van ratten door inwoners van een gemeente is van groot belang. Daarom heeft KiBO één centraal meldpunt ingericht op haar website. Niet om standaard op iedere melding actie te ondernemen maar om inzicht te krijgen in de verspreiding van ratten. Ratten komen nu eenmaal in de natuur voor. Het is niet mogelijk en niet gewenst om deze uit te roeien. Een meldsysteem functioneert wanneer de meldingen continu worden geanalyseerd waardoor zichtbaar wordt wanneer plotseling een toename van meldingen zichtbaar wordt. Hiermee wordt tevens inzicht verkregen in de locatie en in de omvang van de populatie. Bij toename van het aantal meldingen kan in een vroegtijdig stadium actie worden ondernomen. Door onderzoek kan de oorzaak worden onderzocht en worden weggenomen. Bij het doorgeven van een melding ontvangt de melder informatie over biologie en leefwijze van ratten, over preventie en eventuele bestrijding. Tevens ontvangt men informatie over de procedure die wordt gehanteerd. Lees hier meer over één centraal meldpunt

Compleet monitoringsysteem voor ratten met behulp van camera’s

Als aanvulling op monitoring van ratten aan de hand van meldingen van bewoners beschikt KiBO ook over de mogelijkheid ratten-monitoring uit te voeren met behulp van inzet van camera’s. Zo kunnen lokaaspunten die vaak her en der in een stad/dorp staan opgesteld, via remote control op afstand met videobeelden worden bewaakt. Camera’s vervangen klemmen. Klemmen zijn namelijk niet selectief met bijvangst als gevolg en dienen frequent te worden gecontroleerd. Lees meer info over video-monitoring.

Samenwerking gemeente en KiBO 

Gemeenten die samenwerking aangaan met KiBO kiezen voor duurzaam plaagdierbeheer. 

Samenwerking betekent dat gemeenten op hun website een directe link kunnen leggen naar de website van KiBO:

Naar de DIERENZOEKER

Inwoners hebben zo direct de beschikking over informatie over:

 • de biologie en leefwijze van het betreffende dier
 • mogelijke oorzaken van de overlast
 • welke maatregelen men kan nemen om de overlast te voorkomen
 • welke maatregelen men kan treffen om de overlast weg te nemen

De nadruk bij advisering ligt op preventie, voorkomen dat overlast ontstaat. Daarnaast wordt bestrijdingsadvies gegeven waarbij zo veel mogelijk wordt uitgegaan van alternatieve methoden. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ziet KiBO als allerlaatste redmiddel. De informatie leidt tot vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Naar de RATTENMELDER

Inwoners kunnen meldingen van ratten doorgeven. De meldingen worden continu door KiBO geanalyseerd. Wanneer een plotselinge toename van meldingen zichtbaar wordt wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en wordt zo nodig contact opgenomen met de gemeente. Overlast kan in de kiem worden gesmoord.

Er zijn diverse varianten mogelijk:

 • alleen aansluiting op DIERENZOEKER
 • meldingen van RATTENMELDER worden doorgezet naar medewerker gemeente
 • KiBO Ontvangt meldingen, analyseert, voert onderzoek uit en stelt plan van aanpak op en bespreekt met bestrijdingsbedrijf
 • ander maatwerk

Opstellen beleidsnotitie gemeente

Duurzaam plaagdierbeheer begint met het vaststellen van beleid waarmee ook door het bestuur van een gemeente duidelijk wordt vastgelegd hoe de gemeente invulling geeft aan de plaagdierbeheersing. Beleid kan naar inwoners worden gecommuniceerd en worden uitgedragen.

KiBO heeft ervaring met het opstellen van beleidsnotities en kan gemeenten hierbij behulpzaam zijn.

VN Sustainable Development Goals

Meer informatie?

Met haar dienstverlening m.b.t. de advisering over ongediertebestrijding biedt KiBO een optimale service aan de inwoners van de gemeente terwijl de gemeente volledig wordt ontzorgd. 

Voor meer informatie kunt u  natuurlijk contact met ons opnemen. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken: contactformulier

duurzaam plaagdierbeheer gemeenten Download hier de flyer ‘Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten’