Dierplaagbestrijding door KiBO

KiBO verzorgt ook zelf dierplaagbeheersing. Dit trachten we op een zo duurzaam mogelijke wijze te doen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen of om dit tot een minimum te beperken. Dit is mogelijk door preventie, door het treffen van risico-beperkende maatregelen. Hiermee kan ontwikkeling en binnendringen van plaagdieren worden tegen gegaan. Bij monitoring van plaagdieren maakt KiBO gebruik van video techniek.

Lees meer over KiBO dierplaagbestrijding. 

Algemeen

Opleidingen (KBA en KBA+GB)

Een agrariër oefent met zijn agrarisch bedrijf (m.n. varkens- en pluimveebedrijven) een grote aantrekkingskracht uit op ongedierte. Knaagdieren zoals ratten en muizen en insecten zoals vliegen, zijn de meest voorkomende. Alle componenten die plaagdieren nodig hebben voor hun ontwikkeling zijn namelijk aanwezig. Plaagdieren kunnen gemakkelijk binnendringen, éénmaal binnen is er over het algemeen een overschot aan voedsel, er zijn schuilplaatsen en het is er lekker warm. Daarnaast ontbreekt het er aan natuurlijke vijanden.

Tuinbouwbedrijven zijn wat minder gevoelig voor ongedierte. De hier geldende eisen zijn zijn echter zeker niet minder. Vaak hebben deze bedrijven te maken met afnemers uit de retailsector die eisen dat hun specifieke eisenpakket wordt nageleefd, denk aan BRC Global Standard Food Safety norm, IFS, AIB. Daarnaast dienen deze bedrijven te voldoen aan de eisen gesteld in de Warenwet. Vaak kiezen deze bedrijven voor een branchespecifieke hygiënecode. Ook hierin worden eisen gesteld met betrekking tot de preventie en bestrijding van ongedierte.

Agrarische ondernemers zijn vaak erg betrokken bij de natuur wat zich uit in de inspanningen die zij verrichten om natuur te behouden of de natuur te bevorderen. Dit is de reden dat bij gewasbescherming de focus al jaren ligt op geïntegreerde gewasbescherming (IPM); preventie, inzet van biologische of alternatieve bestrijding en het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Bij de bestrijding van ongedierte in en rond gebouwen blijft men hierin echter achter. Onlangs zijn hiervoor de wettelijke eisen aangescherpt, ook ter bevordering van geïntegreerde plaagdierbeheersing.

Tot januari 2015 gold voor agrarische ondernemers een vrijstelling voor het bezit van een vakbekwaamheidsbewijs en was het voor een agrariër toegestaan om op zijn eigen bedrijf, zelf ongediertebestrijding uit te voeren. Tegenwoordig dient men ook als agrariër in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs (KBA of KBA+GB) wanneer men op eigen bedrijf ongedierte (let wel: alleen knaagdieren) bestrijdt. Meer hierover leest u op de website van Buro Erkenningen.

 

 

Plan

Op een agrarisch bedrijf dient een plan aanwezig te zijn waarin wordt beschreven hoe de plaagdierbeheersing wordt ingevuld. De basis van een dergelijk plan bestaat uit monitoring. Bij elk handelen dient men stil staan bij de preventie van plaagdieren door te beoordelen welke impact dit handelen heeft op de ontwikkeling van plaagdieren. Zie erop te dat ongewenste dieren kunnen binnendringen, voorkom dat zij kunnen beschikken over schuilplaatsen of over voedsel. De continue monitoring lijkt overdreven, maar op een gegeven moment wordt dit een automatisme en worden resultaten zichtbaar. Voor meer informatie over een plaagdierbeheersplan voor agrarische ondernemingen, lees hier.
 
 
 
 

Wettelijke eisen

KiBO dienstverlening

In de regeling behorende bij de ‘Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ zijn eisen opgenomen waaraan agrarische ondernemers, gelet op de invulling van de preventie en bestrijding van ongedierte, moeten voldoen. Evenals bij de gewasbescherming is ook bij plaagdierbeheersing het uitgangspunt: preventie. Pas in uiterste noodzaak, wanneer het treffen van preventieve maatregelen en de toepassing van alternatieve of biologische methoden geen of onvoldoende resultaat hebben gebracht, is inzet van biociden (bestrijdingsmiddelen) toegestaan. De toepassing van biociden buiten gebouwen, voor de bestrijding van ratten, is alleen toegestaan door een (agrarisch) bedrijf dat hiervoor is gecertificeerd uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide personen.

KiBO-ongedierte kan behulpzaam zijn bij de juiste invulling van plaagdierpreventie binnen uw bedrijf. Daarnaast voert KiBO onafhankelijke kwaliteitsinspecties uit. Wilt u meer informatie over wat KiBO voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier gebrui