Toepassing ‘technologie’ bij beheersen van knaagdieren in logistiek (Digital Pest Control)

Het beheersen van knaagdieren

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van knaagdieren, m.n. ratten is aan dusdanig strenge regels gebonden, dat gesproken kan worden van een ‘verbod’ op het gebruik ervan.

Dit ‘verbod’  heeft ertoe geleid dat in veel gevallen is overgegaan op plaatsing van klemmen. Het gebruik van klemmen heeft als nadeel dat de controlefrequentie moet worden verhoogd doordat een klem die is dichtgeslagen niet meer werkt waardoor geen sprake meer is van bestrijding. Verhogen van de bezoekfrequentie betekent hogere kosten. 

Door toepassen van technologische ontwikkelingen zoals ‘slimme klemmen’ kunnen deze kosten echter worden teruggedrongen terwijl 24/7 inzicht bestaat in de status van de klemmen. 

bruine rat

Toepassing van technologie / digitale techniek

Ook in de knaagdierbeheersing (ratten) doet de digitale techniek zijn intrede en draagt deze bij aan een effectievere en efficiëntere monitoring en bestrijding. Bij de digitale techniek wordt gebruikt gemaakt van IoT (Internet of Things) oplossingen zoals het gebruik van depots met digitale camera’s en digitale klemmen. Deze apparatuur communiceert met een online portal waarin eventuele activiteit in de depots op afstand zichtbaar is. Afhankelijk van de activiteit kan actie worden ondernomen. Op deze wijze is er 24/7 inzicht in de status van de depots en hoeft pas actie te worden ondernomen wanneer dit ook echt noodzakelijk is.

Bestrijden met digitale klemmen

Voorop staat dat alle risico’s moeten worden weggenomen door het treffen van weringsmaatregelen. Klemmen worden geplaatst om knaagdieren die alsnog binnendringen of met goederen worden meegenomen zo snel mogelijk weg te vangen. Door gebruik te maken van digitale klemmen kan men op afstand op de telefoon of computer de bestrijding worden gevolgd. De klem geeft automatisch een signaal wanneer er sprake is van vangst. Dit is gemakkelijk omdat klemmen vaak worden toegepast op plaatsen die niet gemakkelijk bereikbaar zijn. Actie is pas noodzakelijk op moment dat de klem een signaal geeft. Dit zorgt ervoor dat men heel snel op de hoogte wordt gesteld wanneer knaagdieren aanwezig zijn.

Monitoring m.b.v. camera’s

Een toepassingsmogelijkheid is ook het gebruik van camera’s in een depot om activiteit vast te stellen. Deze toepassing heeft vooral voordelen als alternatief voor het gebruik van klemmen buiten. Klemmen zijn namelijk niet selectief en vangen ook dieren die we eigenlijk niet willen vangen. Camera’s signaleren wel activiteit zodat bij activiteit van ratten, een klem erbij geplaatst kan worden. Hiermee wordt zogeheten bijvangst tot een minimum teruggedrongen.

Voordelen van digitale knaagdierbeheersing (Digital pest control)

  • Geen sprake meer van grote overlastsituaties
  • Efficiënt door lagere bezoekfrequentie
  • Effectief door 24/7 inzicht in status van depots
  • Geen bijvangst van niet-doelwitorganismen

Wat kan KiBO voor u betekenen

  1. Uitvoeren van risico-inventarisatie waarbij alle risico-factoren met betrekking tot het binnendringen en de ontwikkeling van plaagdieren in kaart worden gebracht
  2. Advisering met betrekking tot digitale rattenbeheersing
  3. bewaken en beoordelen van ontvangen meldingen en signalen