Agrarische bedrijven en ongedierte

Agrarische bedrijven zijn kwetsbaar wanneer het gaat om de aanwezigheid van plaagdieren. De omstandigheden zijn gunstig. Factoren zoals de aanwezigheid van voedsel, warmte en schuilgelegenheden zijn er in de meeste gevallen aanwezig. Niet voor niets dat kwaliteitsnormen ook steeds meer eisen stellen aan een plaagdierbeheersplan.

Technologie doet zijn intrede in de knaagdierbestrijding

Ook binnen de ratten- en muizenbestrijding neemt de digitale techniek een steeds belangrijkere plaats in. Digitale klemmen en camera’s zorgen voor actuele informatie, is effectiever en efficiënter.
Lees meer hierover.

Risico’s van dierplagen

Aanwezigheid van plaagdieren op agrarische bedrijven leveren risico’s op:

  • plaagdieren dragen bacteriën met zich mee. Hiermee kunnen ze voedsel besmetten en zijn daarmee in staat infectieziekten over te brengen
  • plaagdieren kunnen het welzijn van dieren aantasten.
  • plaagdieren kunnen schade aanbrengen aan goederen en opstallen. Ratten en muizen zijn knaagdieren, knagen graag aan elektrische bekabeling wat brand als gevolg kan hebben.

Plaagdierbeheersplan

Gelet op de risico’s, kan een agrarisch bedrijf eigenlijk niet zonder een goed functionerend plaagdierbeheersplan. In veel kwaliteitsnormen is dit zelfs een vereiste. Uitgangspunt bij een dergelijk plan is preventie door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk voedsel beschikbaar is voor plaagdieren, dat ze niet kunnen binnendringen en dat schuilplaatsen worden ontnomen. 

Wettelijke eisen

In de regeling behorende bij de ‘Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ zijn eisen opgenomen waaraan agrarische ondernemers zich gelet op de invulling van de preventie en bestrijding van ongedierte, moeten houden. Evenals bij de gewasbescherming is ook bij plaagdierbeheersing preventie het uitgangspunt. Pas in uiterste noodzaak, wanneer het treffen van preventieve maatregelen en de toepassing van alternatieve of biologische methoden geen of onvoldoende resultaat hebben gebracht, is inzet van biociden (bestrijdingsmiddelen) toegestaan. 

Tot januari 2015 gold voor agrarische ondernemers een vrijstelling voor het bezit van een vakbekwaamheidsbewijs en was het voor een agrariër toegestaan om op zijn eigen bedrijf, zelf ongediertebestrijding uit te voeren. Tegenwoordig dient men ook als agrariër in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs (KBA of KBA+GB) wanneer men op eigen bedrijf ongedierte (let wel: alleen knaagdieren) bestrijdt. De toepassing van biociden buiten gebouwen, voor de bestrijding van ratten, is alleen toegestaan door een (agrarisch) bedrijf dat hiervoor is gecertificeerd uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide personen.

bruine rat

Plaagdierbeheersplan

Gelet op de risico’s, kan een agrarisch bedrijf eigenlijk niet zonder een goed functionerend plaagdierbeheersplan. In veel kwaliteitsnormen is dit zelfs een vereiste. Uitgangspunt bij een dergelijk plan is preventie door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk voedsel beschikbaar is voor plaagdieren, dat ze niet kunnen binnendringen en dat schuilplaatsen worden ontnomen. 

Wat kan KiBO voor u betekenen?

Samen met Ongedierteinbeeld.nl heeft KiBO een plan van aanpak opgesteld voor het bestrijden van knaagdieren. Het plan is gebaseerd op het inzetten van ‘slimme’ techniek. Deze ‘slimme’ techniek bestaat uit monitoringsdepots en ‘slimme’ klemmen. De depots en de klemmen zijn door middel van een 4G verbonden met een online portal. U beschikt over een inlogmogelijkheid zodat u 24/7 inzicht heeft in al dan niet aanwezigheid van knaagdieren.

  • 24/7 bewaking over u omgeving en opstallen
  • kostenbesparing 
  • geen ‘vreemde’ mensen op het bedrijf